การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี

1.    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.    คำแนะนำ และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3.    เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอ