หน่วยงานราชการในเบตง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา

073 -231292

สถานีตำรวจภูธร

073-234555, 073-234777

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445

073-231314

ด่านศุลกากรเบตง

073-231194

เทศบาลเมืองเบตง

073-245616

ที่ว่าการอำเภอเบตง

073-231263

ศาลจังหวัดเบตง

073231322

โรงพยาบาลเบตง

073-234077-9

การประปาส่วนภูมิภาค

0-7323-0451

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

073-231066