ประวัติความเป็นมาประวัติด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ปรากฎตามหลักฐานตั้งขึ้นครั้งแรกเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2494 ตามประกาศกรมตำรวจ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2494 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 หน้า 2389 วันที่ 12 มิถุนายน 2494 ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ในสังกัด กองตรวจคนเข้าเมือง ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2495 กองตรวจคนเข้าเมือง ปรับ โครงสร้าง มีกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตง อยู่ในสังกัด กองกำกับการ ตรวจคนเข้าเมืองเขต ต่อมา วันที่ 10 มิถุนายน 2503 ยกเลิกด่านตรวจคน เข้าเมือง อำเภอเบตง และ ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ ที่ริมถถนสาย บาลิง-เบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัด ยะลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2503 ซึ่งประกาศ ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 77 หน้า 1667 วันที่ 5 กรกฎาคม 2503 อยู่ในสังกัดกองกำกับ การตรวจคน เข้าเมืองเขต ต่อมา วันที่ 10 กรกฎาคม 2508 กองตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้างจากกองตรวจคนเข้า เมืองเขตเป็นกองกำกับการ 5 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา จึงอยู่ ในสังกัด กองกำกับการ 5

ต่อมาวันที่ 23 มกราคม 2537 กองตรวจคนเข้าเมืองยกฐานะเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับ โครงสร้างแบ่งหน่วยงานในสังกัดใหม่มีกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พร้อมกับ ยกเลิก ด่านตรวจ คนเข้าเมืองจังหวัดยะลาและตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อยู่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 และวันที่30 มิถุนายน 2548สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ปรับโครงสร้างแบ่งหน่วยงานในสังกัดใหม่ อีกครั้งหนึ่งมีศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จึงอยู่ในสังกัดศูนย์ตรวจคนเข้า เมืองภาคใต้ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขยางค์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ช่องทางอนุญาต คือ เส้นทาง คมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง และมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด ยะลาปัจจุบันมี พันตำรวจตรี สังวร แพรเงิน สารวัตร ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงเป็นผู้บังคับบัญชา