อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่)

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

 • กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ
  กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

 • กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

O     ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท

O     บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท

 • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700.- บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)

 • กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900.- บาท

การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก(Endosement)

 • ฉบับละ 1,900.- บาท

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาราจักรเป็นรายปี (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)

O     ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท

O     ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท

การตรวจลงตรา

 • ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท
 • ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1000 บาท
 • ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

O     ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท

O     ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท

O     ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดิทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ

 • ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท
 • ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี(การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa) :

O     ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท

O     ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 22

 • (กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

 • ครั้งละ 1,900 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 36

 • (กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)

 • คนหนึ่งใช้ไดครั้งเดียว(Single Entry) 1,000 บาท
 • คนหนึ่งใช้ได้หลยครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่(Multiple Entry) 3,800 บาท

คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 • คนละ 7,600 บาท

คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติ

 • คนละ 800 บาท

หมายเหตุ:

กฏกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฏษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก. วันที่ 27 มิถุนายน 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546